Thailand's leading real estate agent

อนุมัติพรบ.ภาษีลาภลอยเก็บเพดาน 5%

By on Jul 12, 2018 in Property News

อนุมัติพรบ.ภาษีลาภลอยเก็บเพดาน 5%

ครม.ไฟเขียวเก็บภาษี ลาภลอยจากที่ดินและห้องชุดที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐในรัศมี 5 กิโลเมตร ของโครงการที่สร้างใหม่หรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง กำหนดเพดานสูงสุด 5% ชี้อัตราจัดเก็บเหมาะสม

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ… ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและปฏิรูประบบภาษีของประเทศให้ทันสมัย และทำให้ผู้ได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินและห้องชุดที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการลงทุนโครงการฯของรัฐเสียภาษีเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามหลักความเสมอภาคในการรับประโยชน์จากโครงการพัฒนาของรัฐ

สำหรับสาระสำคัญคือเป็นการกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐหรือเป็นเจ้าของห้องชุด ที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของห้องชุดรอการจำหน่ายซึ่งอยู่รอบพื้นที่ที่มีโครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ท่าเรือ โครงการทางด่วนพิเศษหรือโครงการอื่นๆที่กำหนดใน กฎกระทรวง ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการในอัตราภาษีสูงสุด 5% โดยเว้นการเก็บภาษีจากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของที่ดินหรือห้องชุดตามที่กำหนดในร่าง พ.ร.บ.ได้แก่ กรณีที่มีการซื้อขายที่ดินและห้องชุดในระหว่างวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐถึงวันที่โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขายที่ดินหรือห้องชุดเป็น ผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยในขั้นตอนนี้ให้กรมที่ดินมีอำนาจจัดเก็บภาษี

ส่วนเมื่อโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการเสียภาษีภายใน 30 วัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แบ่งเป็นกรณีที่ดินหรือห้องชุดมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของห้องชุดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ส่วนกรณีที่ห้องชุดที่เจ้าของโครงการอาคารชุดยังไม่ได้จำหน่ายให้เจ้าของโครงการอาคารชุดที่เป็นเจ้าของห้องชุดมีหน้าที่เป็นผู้เสียภาษี

“กฎหมายฉบับนี้มาจากแนวคิดที่ว่าเจ้าของที่ดินและที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ซึ่งโครงการสาธารณูปโภคที่สำคัญ เช่น ทางด่วน รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูงซึ่งรัฐเป็นผู้ลงทุน จะทำให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 10-20 เท่า โดยที่รัฐไม่ได้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า การจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐเพื่อนำไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งการจัดเก็บภาษีในอัตราสูงสุด 5% ถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่มากเกินไป” นายณัฐพรกล่าว

ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้กำหนดให้ฐานภาษีเพื่อการคำนวณภาษีแบ่ง เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กรณีโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของรัฐที่ดำเนินการก่อนร่าง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ แต่มีการซื้อขายก่อนโครงการฯแล้วเสร็จให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุด ให้ใช้การคำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่ทำการซื้อขาย ส่วนการซื้อขายที่ดินหรือห้องชุดที่ผู้ขายได้มาหลังจาก พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ ให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุด ณ วันที่ได้มากับวันที่ทำการซื้อขาย

2.กรณีที่โครงการฯเริ่มดำเนินการก่อนร่าง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ แต่มีหรือไม่มีการซื้อขายหลังโครงการฯแล้วเสร็จ ให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดิน หรือห้องชุดโดยให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับหรือวันที่เจ้าของได้มากับมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่โครงการฯดำเนินการแล้วเสร็จ

3.กรณีโครงการเริ่มดำเนินการหลังร่าง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ แต่มีการซื้อขายที่ดิน หรือห้องชุดก่อน โครงการฯแล้วเสร็จให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุด โดยหากซื้อขายที่ดินหรือห้องชุดที่ผู้ขายได้มาก่อนวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการฯ ให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการฯ กับมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดใน วันที่ทำการซื้อขาย ส่วนการซื้อขาย ที่ดินหรือห้องชุดที่ผู้ขายได้มา ระหว่างวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการฯให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่รัฐเริ่มดำเนิน โครงการฯกับมูลค่าที่ดินหรือห้องชุด ในวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการกับมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่ ทำการซื้อขาย

และ 4.กรณีโครงการฯเริ่ม ดำเนินการหลังร่าง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ แต่มีหรือไม่มีการซื้อขายหลังโครงการฯ แล้วเสร็จ ให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการฯหรือวันที่เจ้าของได้มา กับมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่ โครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้การคำนวณมูลค่าที่ดินและห้องชุดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กำหนดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้กระทรวงการคลังกำหนดให้เงินภาษีที่จัดเก็บได้ตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ – 11 กรกฏาคม 2561

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.