Thailand's leading real estate agent

อนุมัติพรบ.ภาษีลาภลอยเก็บเพดาน 5%

By on Jul 12, 2018 in Property News

อนุมัติพรบ.ภาษีลาภลอยเก็บเพดาน 5%

ครม.ไฟเขียวเก็บภาษี ลาภลอยจากที่ดินและห้องชุดที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐในรัศมี 5 กิโลเมตร ของโครงการที่สร้างใหม่หรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง กำหนดเพดานสูงสุด 5% ชี้อัตราจัดเก็บเหมาะสม

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ… ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและปฏิรูประบบภาษีของประเทศให้ทันสมัย และทำให้ผู้ได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินและห้องชุดที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการลงทุนโครงการฯของรัฐเสียภาษีเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามหลักความเสมอภาคในการรับประโยชน์จากโครงการพัฒนาของรัฐ

สำหรับสาระสำคัญคือเป็นการกำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของรัฐหรือเป็นเจ้าของห้องชุด ที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของห้องชุดรอการจำหน่ายซึ่งอยู่รอบพื้นที่ที่มีโครงการรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ท่าเรือ โครงการทางด่วนพิเศษหรือโครงการอื่นๆที่กำหนดใน กฎกระทรวง ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการในอัตราภาษีสูงสุด 5% โดยเว้นการเก็บภาษีจากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของที่ดินหรือห้องชุดตามที่กำหนดในร่าง พ.ร.บ.ได้แก่ กรณีที่มีการซื้อขายที่ดินและห้องชุดในระหว่างวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐถึงวันที่โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขายที่ดินหรือห้องชุดเป็น ผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยในขั้นตอนนี้ให้กรมที่ดินมีอำนาจจัดเก็บภาษี

ส่วนเมื่อโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการเสียภาษีภายใน 30 วัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แบ่งเป็นกรณีที่ดินหรือห้องชุดมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของห้องชุดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ส่วนกรณีที่ห้องชุดที่เจ้าของโครงการอาคารชุดยังไม่ได้จำหน่ายให้เจ้าของโครงการอาคารชุดที่เป็นเจ้าของห้องชุดมีหน้าที่เป็นผู้เสียภาษี

“กฎหมายฉบับนี้มาจากแนวคิดที่ว่าเจ้าของที่ดินและที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ซึ่งโครงการสาธารณูปโภคที่สำคัญ เช่น ทางด่วน รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูงซึ่งรัฐเป็นผู้ลงทุน จะทำให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 10-20 เท่า โดยที่รัฐไม่ได้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า การจัดเก็บภาษีดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐเพื่อนำไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งการจัดเก็บภาษีในอัตราสูงสุด 5% ถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่มากเกินไป” นายณัฐพรกล่าว

ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้กำหนดให้ฐานภาษีเพื่อการคำนวณภาษีแบ่ง เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กรณีโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของรัฐที่ดำเนินการก่อนร่าง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ แต่มีการซื้อขายก่อนโครงการฯแล้วเสร็จให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุด ให้ใช้การคำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่ทำการซื้อขาย ส่วนการซื้อขายที่ดินหรือห้องชุดที่ผู้ขายได้มาหลังจาก พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ ให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุด ณ วันที่ได้มากับวันที่ทำการซื้อขาย

2.กรณีที่โครงการฯเริ่มดำเนินการก่อนร่าง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ แต่มีหรือไม่มีการซื้อขายหลังโครงการฯแล้วเสร็จ ให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดิน หรือห้องชุดโดยให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่ พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับหรือวันที่เจ้าของได้มากับมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่โครงการฯดำเนินการแล้วเสร็จ

3.กรณีโครงการเริ่มดำเนินการหลังร่าง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ แต่มีการซื้อขายที่ดิน หรือห้องชุดก่อน โครงการฯแล้วเสร็จให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุด โดยหากซื้อขายที่ดินหรือห้องชุดที่ผู้ขายได้มาก่อนวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการฯ ให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการฯ กับมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดใน วันที่ทำการซื้อขาย ส่วนการซื้อขาย ที่ดินหรือห้องชุดที่ผู้ขายได้มา ระหว่างวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการฯให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่รัฐเริ่มดำเนิน โครงการฯกับมูลค่าที่ดินหรือห้องชุด ในวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการกับมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่ ทำการซื้อขาย

และ 4.กรณีโครงการฯเริ่ม ดำเนินการหลังร่าง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ แต่มีหรือไม่มีการซื้อขายหลังโครงการฯ แล้วเสร็จ ให้คำนวณส่วนต่างของมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่รัฐเริ่มดำเนินโครงการฯหรือวันที่เจ้าของได้มา กับมูลค่าที่ดินหรือห้องชุดในวันที่ โครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้การคำนวณมูลค่าที่ดินและห้องชุดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กำหนดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้กระทรวงการคลังกำหนดให้เงินภาษีที่จัดเก็บได้ตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ – 11 กรกฏาคม 2561

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

Latest posts by Nora Chapman (see all)

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.