Thailand's leading real estate agent

‘คนจีน’ แห่ซื้อคอนโดมิเนียมในไทย

By on Jul 25, 2018 in Residential

คนจีนแห่ซื้อคอนโดมิเนียมในไทย

ความต้องการซื้ออาคารชุด (คอนโดมิเนียม) ในไทยยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตค่อนข้างมากเดิมก่อนปี 2557 ความต้องการซื้อของคนต่างชาติส่วนใหญ่มาจากฝั่งตะวันตกโดยมูลค่าการโอนเงินเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมแบ่งตามประเทศผู้ซื้อ พบว่า ส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักร และสหรัฐ แต่ผู้ซื้อกลุ่มนี้มีแนวโน้มลดลงหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2551

ปัจจุบันความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยของคนต่างชาติ ส่วนใหญ่มาจากชาวจีน โดยเฉพาะในช่วงหลังจากปี 2557 เป็นต้นมา ชาวจีน มีมูลค่าโอนเงินเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยขยายตัวเฉลี่ยถึงปีละ 62.8% ส่งผลให้สัดส่วนเงินตราต่างประเทศที่ซื้ออาคารชุดไทยมาจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นจาก 27% ของมูลค่าการขายเงินตราต่างประเทศทั้งหมดในปี 2559 เป็น 33% ในปี 2560

ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมจากชาวจีนที่เร่งตัวขึ้น ไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดขึ้นในอีกหลายประเทศทั่วโลก สาเหตุเพราะรายได้ชาวจีนเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวก่อให้เกิดความสนใจลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ที่มา: FAQ เรื่องอุปสงค์ชาวต่างชาติในตลาดอาคารชุดไทย : สถานการณ์ปัจจุบัน และความเสี่ยงที่ต้องติดตามในระยะต่อไป (มณีรัตน์ ก้องเสียง)
กรุงเทพธุรกิจ – 23 กรกฏาคม 2561

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.