Thailand's leading real estate agent

กลต.ปรับเกณฑ์ REITs เพิ่มความยืดหยุ่น

By on Jul 26, 2013 in Investment-Land, Property News

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ REITs ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ส่วนยื่นจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ย้ำสิ้นสุด 31 ธ.ค.นี้ ต้องระบุสินทรัพย์ลงทุน   นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งและ จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสนับสนุนการประกอบธุรกิจPost Today

การปรับปรุงดังกล่าวครอบคลุมประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทรัสตีของ REIT โดยจะผ่อนคลายให้ทรัสตีทำธุรกรรมกับ REIT ได้มากขึ้น แต่ยังคงหลักการสำคัญ คือ ทรัสตีต้องมีความเป็นอิสระจากผู้จัดการกองทรัสต์และถ้าจะทำธุรกรรมอื่นที่ เกี่ยวเนื่อง เช่น จะเป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่าย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ก็จะต้องมีกลไกหรือมาตรการที่จะป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีการถ่วงดุลอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ REITs และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ ซึ่งสำนักงานจะกำหนดในรายละเอียดต่อไป รายละเอียดเพิ่มอ่านต่อที่ โพสต์ทูเดย์

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 24 กรกฎาคม  2556

คลิก การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.