Thailand's leading real estate agent

กลต.ปรับเกณฑ์ REITs เพิ่มความยืดหยุ่น

By on Jul 26, 2013 in Investment-Land, Property News

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ REITs ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ส่วนยื่นจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ย้ำสิ้นสุด 31 ธ.ค.นี้ ต้องระบุสินทรัพย์ลงทุน   นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งและ จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: REITs) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสนับสนุนการประกอบธุรกิจPost Today

การปรับปรุงดังกล่าวครอบคลุมประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทรัสตีของ REIT โดยจะผ่อนคลายให้ทรัสตีทำธุรกรรมกับ REIT ได้มากขึ้น แต่ยังคงหลักการสำคัญ คือ ทรัสตีต้องมีความเป็นอิสระจากผู้จัดการกองทรัสต์และถ้าจะทำธุรกรรมอื่นที่ เกี่ยวเนื่อง เช่น จะเป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่าย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ก็จะต้องมีกลไกหรือมาตรการที่จะป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีการถ่วงดุลอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ REITs และผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ ซึ่งสำนักงานจะกำหนดในรายละเอียดต่อไป รายละเอียดเพิ่มอ่านต่อที่ โพสต์ทูเดย์

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 24 กรกฎาคม  2556

คลิก การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2020 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.