Thailand's leading real estate agent

Thailand Industrial – กนอ.ลุยเขตศก.พิเศษชายแดนเคาะค่าเช่าที่ดิน 1-1.5 แสนต่อไร่

By on May 29, 2015 in Industrial

กนอ.เปิดนิคมฯชายแดน นำร่อง “ตาก-สระแก้ว-สงขลา” เล็งขอกนพ.ชงนายกฯใช้ ม.44 ลดขั้นตอนดำเนินงาน หวังเปิด ดำเนินการภายในปี 2561 ใช้เงินลงทุน 6.65 พันล้านบาท คาดคิดค่าเช่า 1-1.5 แสนบาทต่อไร่ต่อปี

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นนโยบายที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆในการผลักดันให้สำเร็จ เพื่อกระตุ้น ให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนและพัฒนาชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ขณะนี้ได้มีการกำหนดพื้นที่ก่อสร้างนิคมฯในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในเฟสแรก 6 จังหวัดอย่างชัดเจนแล้ว

N015-2cโดย กนอ. แบ่งการพัฒนานิคมฯออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 มี 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ ต.สายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 2.ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ 3.ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ในระยะ 2 มี 2 พื้นที่ คือ ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร และ 2.ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ทั้งนี้ กนอ. ได้กำหนดกรอบเวลาการ ดำเนินงาน โดยในปี2559 จะเร่งรัดก่อสร้างใน นิคมฯระยะที่ 1 ซึ่งจะศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการจัดตั้งนิคมฯ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างนิคมฯ ปี 2560 เริ่มก่อสร้างนิคม และในปี 2561 จะเริ่มเปิด ดำเนินงาน ส่วนระยะที่ 2 จะเริ่มศึกษา ความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบก่อสร้าง ในปี 2561 จากนั้นจะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 และจะเปิดดำเนินการในระยะ 2 ปี 2563

“กนอ. จะพยายามเร่งดำเนินงานให้รวดเร็วที่สุด โดยการดำเนินงานก่อนที่จะเริ่มก่อสร้าง จะใช้เวลาประมาณ 20 เดือน โดยแบ่งเป็นการทำอีไอเอ ประมาณ 8 เดือน ในส่วนนี้จะไม่สามารถลดขั้นตอนได้ ที่เหลือเป็น ขั้นตอนในการขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งมองว่า น่าจะลดขั้นตอนการดำเนินงานได้เร็วกว่านี้ โดยเบื้องต้นจะเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ให้แนวทางในการลดขั้นตอนการดำเนินงาน หรืออาจจะใช้ ม.44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเข้ามาแก้ไข เพื่อให้สามารถจัดทำอีไอเอ และขั้นตอนการของบประมาณดำเนินงานไปคู่ขนานกันได้” นายวีรพงศ์ กล่าว

เตรียมงบสร้างนิคมฯ6.6พันล้าน
ส่วนงบลงทุนนั้น กนอ. คาดว่าจะใช้เงินทุนก่อสร้างประมาณไร่ละ 1.5 ล้านบาท รวมแล้วในเฟสแรก 5 จังหวัด จะมีพื้นที่รวม 4,437.47 ไร่ ใช้เงินลงทุนประมาณ 6.65 พันล้านบาท ซึ่ง กนอ. จะเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า โรงบำบัดน้ำเสีย และประปา เป็นต้น โดยพื้นที่ที่พัฒนานี้จะเป็นพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด โดยอัตรา ค่าเช่าจะไม่สูงไปกว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราระหว่าง 1 แสนบาท ถึง 2.5 แสนบาท/ไร่/ปี  โดยของ กนอ. คาดว่า จะมีค่าเช่าประมาณ 1-1.5 แสนบาท/ไร่/ปี

นายวีรพงศ์ กล่าวว่า รูปแบบระยะเวลาการเช่าที่ดิน จะใช้ตามระเบียบใหม่ของกรมธนารักษ์ ที่มีระยะเวลาการเช่า 50 ปี และต่ออายุได้อีก 49 ปี ถือได้ว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งในฐานะที่ กนอ. เป็นรัฐวิสาหกิจจะได้รับการลดหย่อน ค่าเช่าที่ดิน 30%ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการดำเนินงาน ของ กนอ. ลดลง

กำหนดอุตฯเป้าหมายลงทุน
โดยในรายละเอียดของการจัดสรรพื้นที่นั้น ในนิคมฯชายแดน จ.ตาก แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จะพัฒนาที่ดิน 774.74 ไร่ ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,234 ไร่ ในระยะแรก แบ่งออกเป็นเขตอุตสาหกรรม 241.77 ไร่ คิดเป็นสัดส่วน 31.21% ศูนย์โลจิสติกส์ และกระจายสินค้า 255.65 ไร่ สัดส่วน 33% เขตพาณิชยกรรม 13.22 ไร่ สัดส่วน 1.71% พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 160.78 ไร่ สัดส่วน 20.75% และพื้นที่สีเขียว และแนวกันชน 103.32 ไร่ สัดส่วน 13.34%

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ การให้บริการโลจิสติกส์ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและยานพาหนะ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ไม้แปรรูป และแปรรูปสินค้าเกษตร อุตฯชิ้นส่วนยานยนต์ อุตฯอัญมณีและเครื่องประดับ

ด้านนิคมฯชายแดน จ.สระแก้ว มีพื้นที่ 654.79 ไร่ แบ่งออกเป็นเขตอุตสาหกรรม 293.64 ไร่ คิดเป็นสัดส่วน 44.84% ศูนย์โลจิสติกส์ และกระจายสินค้า 160.79 ไร่ สัดส่วน 24.56% เขตพาณิชยกรรม 23.51 ไร่ สัดส่วน 3.59% พื้นที่สาธารณูปโภค 103.43 ไร่ สัดส่วน 15.80% พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 73.42 ไร่ สัดส่วน 11.21% โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ การให้บริการโลจิสติกส์และกระจายสินค้า อุตฯแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร อุตฯสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตฯพลังงานทดแทน อุตฯสนับสนุนการท่องเที่ยว

ขณะที่ นิคมฯชายแดน จ.สงขลา จะมีพื้นที่ 1,097.61 ไร่ แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม 533.75 ไร่ มีสัดส่วน 48.63%ศูนย์โลจิสติกส์และกระจายสินค้า 234.21 ไร่ สัดส่วน 21.34%เขตพาณิชยกรรม 29.83 ไร่ สัดส่วน 2.72%พื้นที่สาธารณูปโภค 231.35 ไร่ สัดส่วน 21.08%พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 68.47 ไร่ สัดส่วน 6.23%โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ การให้บริการโลจิสติกส์ ศูนย์ขนถ่ายกระจายสินค้า และคลังสินค้า อุตฯยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อุตฯอาหารฮาลาล อุตฯแปรรูปสินค้าเกษตร

ส่วนนิคมฯชายแดน จ.มุกดาหาร 1,085 ไร่ แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม 509.94 ไร่ มีสัดส่วน 46.97% ศูนย์โลจิสติกส์และกระจายสินค้า 227.87 ไร่ สัดส่วน 20.99% เขตพาณิชยกรรม 24.14 ไร่ สัดส่วน 2.22% พื้นที่สาธารณูปโภค 267.88 ไร่ สัดส่วน 24.68% พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 55.81 ไร่ สัดส่วน 5.14% อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ คลังสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและยานพาหนะ อุตฯแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม อุตฯเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตฯพลังงานทดแทน อุตฯยางพาราและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ธุรกิจบริการฟื้นฟูสุขภาพ

ด้านนิคมฯชายแดน จ.ตราด มีพื้นที่รวม 824.69 ไร่ แบ่งเป็น เขตอุตสาหกรรมบริการ 580.86 ไร่ คิดเป็นสัดส่วน 70.43% พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 212.88 ไร่ สัดส่วน 25.81% พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 30.95 ไร่ สัดส่วน 3.75% โดยมีธุรกิจเป้าหมาย ได้แก่ การบริการโลจิสติกส์ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและยานพาหนะ คลังสินค้า กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริการฟื้นฟูสุขภาพ และบริการอื่นๆ

ต้องการซื้อ-เช่า โกดัง โรงงาน ในเขตศก.พิเศษ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.