Thailand's leading real estate agent

ตลาดโคเวิร์กกิ้งสเปซพื้นที่รวม 2 หมื่นตร.ม.

By on Apr 16, 2018 in Office

ในปี 2561 ซีบีอาร์อี ประเทศไทย ประเมินในกรุงเทพฯ จะมีพื้นที่สำนักงานใหม่เพิ่มเข้ามาน้อยกว่า 2 แสนตารางเมตร ขณะที่ความต้องการจะยังคงอยู่ที่ระดับ 2 แสนตารางเมตรต่อปี หมายถึงปริมาณพื้นที่ว่างจะยังคงลดลงเรื่อยๆ และค่าเช่าจะยังเพิ่มสูงขึ้นแม้เพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงก็ตาม ปัจจุบัน อัตราพื้นที่ว่างอยู่ที่ระดับ 7.8% และจะลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4-5% ในทุกเกรดและทุกทำเล

จากปัจจัยค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่าต้องรวมอยู่ในงบดุล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการตกแต่งสำนักงานใหม่ และการที่บริษัทลดความเสี่ยงของความไม่แน่นอนโดยไม่ต้องการทำสัญญาเช่าระยะยาว จะส่งผลให้บริษัทข้ามชาติบางแห่งเลือกที่จะเช่าพื้นที่ทำงานในโคเวิร์กกิ้ง สเปซ มากกว่าการเช่าพื้นที่สำนักงานแบบเดิม

นายนิธิพัฒน์ ทองพันธุ์ หัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงาน ซีบีอาร์อี ประเทศไทย กล่าวว่าเจ้าของอาคารสำนักงานที่มีแนวคิดก้าวหน้าได้ริเริ่มการจัดพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นให้แก่ผู้เช่า ซึ่งได้แก่ การมีโคเวิร์กกิ้งสเปซของตนเอง หรือการมีผู้ให้บริการโคเวิร์กกิ้งสเปซเป็นผู้เช่าในอาคาร ยังรวมถึงห้องอเนกประสงค์สำหรับจัดประชุมหรือจัดงานที่ผู้เช่าสามารถจองใช้งานได้ และการมีสัญญาเช่าที่ยืดหยุ่น

จากการสำรวจโดยแผนกวิจัย ซีบีอาร์อี ในประเทศไทยพบว่า ในปี 2561 มีผู้ให้บริการพื้นที่โคเวิร์ก กิ้ง สเปซรายใหญ่ทั้งสิ้น 4 ราย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจากต่างชาติ จะเปิดให้บริการครั้งแรกในอาคารสำนักงานระดับเกรดเอ ทั้งในย่านใจกลางซีบีดีและนอกซีบีดีของกรุงเทพฯ โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมด 2 หมื่นตารางเมตร ได้แก่ The Great Room จากสิงคโปร์ JustCo จากสิงคโปร์ Spaces จากยุโรป และผู้ให้บริการอีกรายจากสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเชิงสถิติผลสำรวจ “Global Coworking Survey” ในปี 2017 โดย SocialWorkplaces.co ระบุว่า ตัวเลขการเติบโตของสถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่นทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 20% ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา และประชากรจำนวนกว่า 1.2 ล้านคนทั่วโลกต่างทำงานในพื้นที่โคเวิร์กกิ้ง

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ – 15 เมษายน 2561

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.