Thailand's leading real estate agent

อาคารธนภูมิปลื้ม คว้าฉลากอาคารธุรกิจประหยัดพลังงานระดับเกรด A

By on Jan 07, 2019 in Office

นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รับมอบเครื่องหมายรับรองฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงาน สำหรับอาคารธุรกิจ ระดับเกรด A หรือ Very Good Performance Building สำหรับอาคารธนภูมิ จากนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งอาคารธนภูมิเป็น 1 ใน 31 อาคารสำนักงานในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.