Thailand's leading real estate agent

ดันรถไฟฟ้าไปสุวรรณภูมิอีกสาย

By on Sep 04, 2015 in Property News

news-dailynews

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงโครงการศึกษาพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรองระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Ligh Rail) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า โครงการดังกล่าว กทม.ได้จ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรองในแนวเส้นทางสายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมถึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณถนนบางนา-ตราด ถนนสุขุมวิท และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนระบบรางได้อย่างสะดวกและสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากกายภาพของเส้นทางเป็นแนวเส้นตรงมีความเหมาะสมในการก่อสร้างเป็นรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบาซึ่งจะช่วยให้การก่อสร้างสะดวกไม่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามขณะนี้ กทม.ได้ทำการศึกษาถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้วและส่งผลการศึกษาไปยังสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาผลการศึกษาโดยหากผ่านการพิจารณาก็จะเข้าสู่การดำเนินการโครงการต่อไป

โดยแนวเส้นทางเริ่มจากบีทีเอสสถานีบางนาผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทค ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนาตัดผ่านถนนศรีนครินทร์ตัดผ่านวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก ถนนวัดกิ่งแก้ว และสุดเส้นทางที่สนามบินสุวรรณภูมิมีสถานีหลัก 12 สถานี และส่วนต่อขยายอีก 2 สถานีงบก่อสร้างรวม 25,000 ล้านบาท.

ที่มา: เดลินิวส์ – 4 กันยายน 2558

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.