Thailand's leading real estate agent

4 พันธมิตรดันสมาร์ทพาร์ค

By on Jan 30, 2019 in Industrial

กนอ. จับมือ กฟน. ทีโอที ธพว. ดันโครงสร้างพื้นฐานนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์ค หนุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเร็วสูง พลังงานอัจฉริยะ รองรับการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ หวังเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.อยู่ระหว่างผลักดันโครงการสมาร์ทพาร์ค โดยกำลังจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) คาดว่าจะเสร็จในเดือน มิ.ย.-ก.ค.2562 และจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติโครงการ รวมทั้งเริ่มก่อสร้างต้นปี 2563 ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2565

สำหรับ โครงการสมาร์ทพาร์ค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีพื้นที่ 1,500 ไร่ ใช้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2,800 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่

ทั้งนี้ มีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในสมาร์ทพาร์คหลายราย เช่น บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) ที่มีแผนตั้งโรงงานผลิตก๊าซไนโตรเจนป้อนโรงงาน รวมทั้งกลุ่ม ปตท.จะเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นสูง และมีนักลงทุนจากจีนหลายรายสนใจมาลงทุน

นอกจากนี้ กนอ.เตรียมพื้นที่อีก 20 ไร่ สำหรับโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (อีเอฟซี) ที่จะนำความเย็นจากโรงงานก๊าซแอลเอ็นจีมาใช้ในโครงการนี้ โดยคาดว่าสมาร์ทพาร์คจะมีเอกชนเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

หวังยกระดับภาคการผลิตไทย

นางสาวสมจิณณ์ กล่าวว่า กนอ.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับพันธมิตร 3 ฝ่าย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ และบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์ค เพื่อเตรียมความพร้อมของสาธารณูปโภคอัจฉริยะก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ทั้งด้านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบให้บริการธุรกรรมทางการเงิน การใช้พลังงานอัจฉริยะ

“ความร่วมมือนี้จะต่อยอดภาคการผลิต เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของไทย โดยใช้นวัตกรรมที่จะเชื่อมโยงความเจริญไปสู่ภูมิภาค”

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1. การพัฒนาพลังงานอัจฉริยะที่จะนำไปใช้ในพื้นที่ทั้งในด้านการใช้พลังงานทดแทน และการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

2. การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับบริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งในการวางระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบการสื่อสารไร้สาย รวมทั้งดิจิทัล โซลูชั่น แพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการด้านการเก็บรักษาข้อมูลให้กับผู้ประกอบการโดยใช้ระบบศูนย์กลางการเก็บข้อมูล (ดาต้า เซ็นเตอร์) ด้วยรูปแบบการให้บริการหลายด้าน เช่น คลาวด์แพลตฟอร์ม ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

รวมทั้ง รองรับไอโอที แพลตฟอร์ม ที่เชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันการเจาะข้อมูลเข้าสู่ระบบบิ๊ก ดาต้า หรือ ระบบศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถนำไปประมวลผลเพื่อประโยชน์การผลิตและวางแผน และเอไอ แพลตฟอร์ม หรือระบบประมวลผลอัจฉริยะ

3. การสนับสนุนทางด้านแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ทางการตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ที่ควบคู่กับการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมที่เข้ามาใช้พื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์ค

กฟน.วางระบบไฟฟ้าอัจฉะริยะ

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟน.กล่าวว่า กฟน.จะนำความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเข้ามาดำเนินการ รวมทั้งการนำสายไฟฟ้าลงดิน เนื่องจากในพื้นที่นี้จะต้องมีความมั่นคงทางไฟฟ้า และมีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการนำพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในพื้นที่นี้

“หลังจากที่โครงการสมาร์ทพาร์ค ผ่านอีไอเอจะมาจัดทำแผนการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่จะมาลงทุน รวมทั้งจะสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดร่วมกับการใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน เพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรมมีความทันสมัย ชุมชนในนิคมอุตสาหกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี” นายกีรพัฒน์ กล่าว

“ทีโอที”พร้อมลงทุน5จีในอีอีซี

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวว่า ทีโอทีจะดำเนินการใน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.วางระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เช่น การส่างวางสายใยแก้วนำแสงร้อยท่อใต้ดิน ที่จะทำร่วมกับ กฟน.ที่จะเข้ามาวางระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในโครงการสมาร์ทพาร์ค ซึ่งจะนำสายไฟฟ้าลงท่อใต้ดินพร้อมกับสายใยแก้วนำแสงของทีโอที เพื่อให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา 2.การให้บริการด้านดิจิทัล โดยเฉพาะในเรื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้พื้นที่ รวมทั้งจะมีบริการระบบคราว เซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนการทำแอพพลิเคชั่นให้กับ กนอ.

“ในอนาคตหากสถานประกอบการในพื้นที่สมาร์ทพาร์คต้องการระบบโทรคมนาคมที่รวดเร็วขึ้น ก็พร้อมที่จะลงทุนระบบ 5 จี ในพื้นที่นี้ เพื่อให้โครงสร้างโทรคมนาคมมีความทันสมัยที่สุด ส่วนเงินลงทุนยังไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ จะต้องรอให้โครงการสมาร์ทพาร์ค ผ่านการจัดทำ อีไอเอ ก่อน จึงจะออกแบบระบบกำหนดวงเงินลงทุนได้ชัดเจน”

นายมนต์ชัย กล่าวว่า ทีโอทีจะร่วมสนับสนุนด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลให้กับผู้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เอสเอ็มอี ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่ Digital Transformation ด้วยการดำเนินงานที่ใช้ดิจิทัลเป็นฐาน และพัฒนาธุรกิจไปสู่ดิจิทัล 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาขยายตลาดสร้างรายได้เพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคต

ทีมา: กรุงเทพธุรกิจ – 24 มกราคม 2562

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

Latest posts by Nora Chapman (see all)

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.