Thailand's leading real estate agent

สรุปพื้นที่รุ่ง-ร่วง หลังปรับร่างผังเมืองกทม.

By on May 03, 2012 in Property News

สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในร่างผังเมือง กทม.ฉบับใหม่ รวม 34 บริเวณ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง 31 บริเวณ โดย 3 บริเวณที่บอร์ดผังเมืองให้กลับไปใช้ตามผังเมือง กทม. ปี 2549 คือ บริเวณทิศใต้สนามบินดอนเมือง บริเวณสถานีลาดกระบัง และบริเวณสถานีตลิ่งชัน

สำหรับ 31 บริเวณที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง มีทั้งการปรับเปลี่ยนในเชิงบวก คือ เพิ่มการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้มากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ คือ การลดการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เช่น

บริเวณด้านเหนือของสนามบินดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 และอุตสาหกรรม อ.2 เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.4

บริเวณจุดตัดของถนนสรงประภากับถนนเชิดวุฒากาศ มีปรับเปลี่ยนขอบเขตการที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.1 ให้อยู่เฉพาะบริเวณจุดตัดของทั้งสองถนน

บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ มีการเพิ่มความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 และ ย.4 เป็นหนาแน่นปานกลาง ย.5 และขยายขอบเขตพื้นที่พาณิชยกรรม พ.1 เพิ่ม

บริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงถนนประชาชื่นต่อเนื่องกับถนนวงศ์สว่าง เพิ่มความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยบริเวณสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจากที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.5 และ ย.7 เป็นหนาแน่นมาก ย.8 ขณะเดียวกันได้ลดระดับความหนาแน&O5533;นของที่อยู่อาศัยบริเวณนอกระยะ 500 เมตรจากแนวถนนวงศ์สว่าง จากที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.8 เป็นหนาแน่นปานกลาง ย.7

บริเวณสถานีรถไฟบางซื่อ จะขยายขอบเขตพื้นที่พาณิชยกรรม พ.3 และเพิ่มความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.8 เป็น ย.9

บริเวณจุดตัดของถนนสายไหมกับถนนรัตนโกสินทร์สมโภช ได้เพิ่มบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.1 จากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3

บริเวณจุดตัดของถนนลาดปลาเค้ากับถนนรามอินทรา จะมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.4 เป็นพาณิชยกรรม พ.1

พื้นที่พาณิชยกรรมชุมชนบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจและถนนประดิษฐ์มนูธรรม จะเพิ่มบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.1 ที่บริเวณจุดตัดระหว่างถนนประเสริฐมน&O5533;กิจกับถนนเสนานิคม 1

บริเวณถนนโยธินพัฒนาตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม ให้เพิ่มบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรม พ. โดยเปลี่ยนจากที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.4

บริเวณถนนรัชดาภิเษกจากบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงถนนลาดพร้าว จะขยายขอบเขตการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.9 บริเวณฟากตะวันออกของถนนรัชดาภิเษก จากระยะ 200 เมตร เป็นระยะ 500 เมตร และเปลี่ยนความหนาแน่นการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณถนนลาดพร้าวจากประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.6 เป็น ย.7

บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี (ใหม่) และพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณ กม.8 จะเพิ่มบริเวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.2 และเพิ่มความหนาแน่นในระยะ 500 เมตรจากถนนรามอินทรา จากประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 เป็นห&O5533;าแน่นปานกลาง ย.6

บริเวณย่านพาณิชยกรรมมีนบุรี จะเพิ่มพื้นที่พาณิชยกรรม พ.2 และ พ.3 และปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 และ ย.3 เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.4 และหนาแน่นปานกลาง ย.6

บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีหัวหมาก) และพื้นที่ต่อเนื่อง เพิ่มบริเวณพื้นที่พาณิชยกรรม พ.3 และปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 และ ย.4 เป็นหนาแน่นปานกลาง ย.5

บริเวณถนนเอกมัย มีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินในระยะ 200 เมตร ในบริเวณฟากตะวันออกของถนนเอกมัย ให้เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.9 เช่นเดียวกับพื้นที่ฟากตะวันตกของถนน

ย่านพาณิชยกรรมบางนา ได้เพิ่มพื้นที่พาณิชยกรรมและปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับรัศมีบริการจากสถานีรถไฟฟ้า โดยเปลี่ยนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.1 และที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.7 เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.3 เปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.6 บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นหนาแน่นปานกลาง ย.7

บริเวณศูนย์ชุมชนลาดกระบัง มีการเปลี่ยนที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก.1 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.6

บริเวณศูนย์ชุมชนหนองจอก มีการเปลี่ยนการใช้ที่ดินที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.5 เป็นพาณิชยกรรม พ.1 และที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 และเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 เป็นหนาแน่นปานกลาง ย.5

บริเวณย่านพาณิชยกรรมปิ่นเกล้า มีการปรับเปลี่ยนขอบเขตพื้นที่พาณิชยกรรม พ.3 บางบริเวณ ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.8

บริเวณย่านพาณิชยกรรมพรานนก มีการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.8 เป็นพาณิชยกรรม พ.3 และที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.9 ในระยะ 500 เมตร ทางฟากตะวันตกของถนนจรัญสนิทวงศ์

บริเวณคลองชักพระ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย และบางกอกใหญ่ มีการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากบริเวณฟากตะวันตกของถนน จรัญสนิทวงศ์ในระยะเกินกว่า 500 เมตร จากประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.8 เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.7 และ ย.6

บริเวณศูนย์คมนาคมกรุงเทพฯ ด้านใต้ (เดิม) ย่านวงเวียนใหญ่และพื้นที่ต่อ มีการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินพาณิชยกรรม พ.4 เป็น พ.3 และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.9 รวมทั้งเปลี่ยนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.3 และประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.10 เป็นประเภทพาณิชยกรรม พ.4

บริเวณพื้นที่ระหว่างถนนกัลปพฤกษ์กับถนนเอกชัย ในเขตจอมทองและเขตบางบอน ได้เพิ่มความหนาแน่นของการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยจากอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 และ ย.4 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.6

บริเวณถนนราษฎร์บูรณะ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนจอมทอง ในเขตจอมทอง และเขตราษฎร์บูรณะ มีการเปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.8 และ ย.9 เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.7 และพาณิชยกรรม พ.3

บริเวณศูนย์ชุมชนชานเมือง ถนนพระรามที่ 2 มีการเปลี่ยนการใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.4 และประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.6 ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.2

บริเวณถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ มีการเปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.6

บริเวณพาณิชยกรรมหนองแขม มีการเปลี่ยนที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.2 และที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ย.5 เป็นประเภทพาณิชยกรรม พ.1 และเปลี่ยนที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.4 เป็นหนาแน่นปานกลาง ย.5

บริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกและด้านใต้ของถนนกาญจนาภิเษก ได้ปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.4 ในระยะ 500 เมตร บริเวณฟากตะวันตกของถนนกาญจนาภิเษก ให้เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.2

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวยังต้องผ่านกระบวนการ ยังต้องปิดประกาศให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียได้แสดงความเห็นภายใน 90 วัน เพื่อขอแก้ไขอีกครั้ง แต่โดยภาพรวมก็พอจะมองเห็นภาพศักยภาพของทำเลใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ว่าที่ทำเลทองใหม่ๆ คงไม่หนีไปจากนี้มากนัก

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 1 พฤษภาคม 2555

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.