Thailand's leading real estate agent

Thailand Property Regulations – ที่ฝั่งจรัญฯพุ่งรับตึกสูง กทม.ปลดล็อกคุมความสูงรอบสภาเกียกกาย

By on Oct 18, 2013 in Property News

ปลดล็อกพื้นที่คุมความสูง

กทม.ปลดล็อกพื้นที่รอบอาคารรัฐสภาเกียกกายเปิดร่างข้อบัญญัติคุมความสูงต่อหลังประกาศโยธาฯหมดอายุ ต้นปี 2555 ผ่อนผันตามข้อเสนอชาวบ้าน ยกเลิกคุมความสูงถนนจรัญสนิทวงศ์ ชี้แลนด์ลอทเฮสร้างตึกสูงเกิน 23 ตารางเมตร เกิน8 ชั้นได้ ผังเมืองกทม.ใหม่กำหนดพื้นที่สีน้ำตาล สร้างตึงสูงได้กว่า 30 ชั้น  ราคาที่ดินพุ่งตร.ว.ละ2.5 แสน

นายทรรน ศิลาทอง  รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร  เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ขณะนี้ กทม.ยกร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่บางซื่อ เขตดุสิต และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ… แล้วเสร็จและเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ข้อบัญญัติกทม.ดังกล่าว ออกตามความในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(ฉบับที่2)พ.ศ. 2535 และบังคับใช้ต่อเนื่องหลังประกาศกระทรวงมหาดไทยของกรมโยธาธิการฯห้ามก่อสร้างดัดแปลงอาคารบริเวณรัฐสภาที่มีอายุ 1 ปีหมดอายุลง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555

อย่างไรก็ดี กทม. ได้ปรับลดโซนควบคุมความสูงให้แคบลง ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ เนื่องจาก จากการทำแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยให้คุมความสูงโดยรอบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แต่มีโซนถนนจรัญสนิทวงศ์ที่ชาวบ้านต้องการยกเลิกคุมความสูงเนื่องจากกินอาณาบริเวณที่ที่มากเกินไปเนื่องจากอาคารรัฐสภาถูกขั้นด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา จึงไม่เป็นธรรมที่ฝั่งตรงข้ามจะต้องถูกควบคุมไป

ขณะที่เขตดุสิต มองว่าอาจถูกเหลื่อมล้ำ แต่เนื่องจากใกล้เขตพระราชฐานที่มีข้อบัญญัติควบคุมอยู่แล้วจึงต้องออกกฎคุมความสูงต่อไป เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพ อย่างไรก็ดีประเมินว่า ที่ดินฝั่งธนฯ ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนจรัญสนิทวงศ์เมื่อไม่คุมความสูงแล้ว  ราคาที่ดินจะขยับสูงขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพาดผ่าน ที่สำคัญผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2556 ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นพื้นที่สีน้ำตาล หรือที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ที่สามารถสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษได้เกิน 1 หมื่นตารางเมตร สูงกว่า 30 ชั้นได้ เป็นต้น จากเดิมที่ห้ามสร้างสูงเกิน 23 เมตรหรือไม่เกิน 8 ชั้น

ในมุมกลับกันแม้ฝั่งถนนจรัญสนิทวงศ์จะไม่ถูกควบคุมความสูงจากข้อบัญญัติดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติจะติดปัญหาอีไอเอ หรือการขออนุญาตทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)    เนื่องจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนอสังหาริมทรัพย์ มองว่าไม่สามารถอนุญาตสร้างอาคารสูงได้เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้อาคารสำคัญของประเทศ ซึ่งจะบดบังทัศนียภาพและความมั่นคง แม้กฎหมายจะเปิดช่องก็ตาม

สำหรับสาระสำคัญของร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตบางพลัด กรุงเทพ มหานคร พ.ศ… กำหนด 2 บริเวณ คือ บริเวณที่ 1 หมายความว่าพื้นที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกจดแนวขนานซึ่งห่างจากแนวเขตที่ดินของรัฐสภาแห่งใหม่ 300 เมตร (ดูแผนที่ประกอบ) โดยบริเวณที่ 1 ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร หรืออาคารสูงเกิน 5 ชั้น โรงงานทุกประเภท โรงมหรสพ อาคารสถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด อาคารขนาดใหญ่ ตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร โรงซ่อมสร้างยวดยาน คลังน้ำมันเชื้อเพลิง ป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ความสูงไม่เกิน 12 เมตร โรงกำจัดขยะ  ฌาปณสถาน อาคารเก็บสินค้า หรืออาคารที่ส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้า หรืออุตสาหกรรมซึ่งมีพื้นที่รวมกันเกิน 100 ตารางเมตร

ส่วนบริเวณที่ 2 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้จดแนวขนานซึ่งห่างจากแนวเขตของบริเวณที่ 1  ด้านเหนือ ด้านตะวันออก และด้านใต้ 500 เมตร ทิศตะวันตกจดแนวขนานซึ่งห่างจากแนวเขตของบริเวณที่ 1 ด้านตะวันตกไปจนจดแนวขนาน ซึ่งห่างจากเขตถนนจรัญสนิทวงศ์ ฟากตะวันออก 300 เมตร  โดยบริเวณที่ 2 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้  คือห้ามอาคารที่มีความสูงเกิน 23 เมตร หรือเกิน 8 ชั้น และอาคารทุกประเภทเช่นเดียวกับบริเวณที่ 1  อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบราคาที่ดิน แนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ราคาปัจจุบัน 1.5 -2.5 แสนบาท/ตร.ว.

ที่มา | ฐานเศรษฐกิจ 13-16 ตุลาคม 2556 http://bit.ly/1aTEHDO

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

 

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.