Thailand's leading real estate agent

คุม”ห้าง-โรงแรม-ตลาดนัด”สร้างที่จอดรถ

By on Apr 23, 2019 in Featured, Property News, Retail

คุม"ห้าง-โรงแรม-ตลาดนัด"สร้างที่จอดรถ

สนข.เตรียมชง ครม.คลอดคู่มือ “มาตรฐานวิเคราะห์ผลกระทบจราจร” เสนอเป็นกฎหมายคุมเข้มการก่อสร้าง อาคารใหญ่ โรงแรม, ห้าง, ตลาดนัด ที่มีผลกระทบต่อจราจร ต้องกำหนดที่จอดรถ การเข้าออกอาคาร ที่ไม่สร้างปัญหาจราจรและต้องได้รับอนุมัติก่อนหากมีรถไฟฟ้าผ่าน ต้องลดพื้นที่จอดรถส่วนตัว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข.ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 การศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร (Traffic Impact Assessment : TIA) เพื่อกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร ในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดปริมาณผู้อยู่อาศัยหรือกิจกรรมที่ดึงดูดประชาชนจำนวนมาก เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการทำรายงานขออนุมัติการก่อสร้าง การออกแบบระหว่างก่อสร้าง หลังก่อสร้างและเปิดให้บริการ ให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรและขนส่งน้อยที่สุด

โดย สนข.จะทำมาตรการกลางเป็นคู่มือเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบด้านจราจร (TIA) เพื่อให้ผู้ที่จะต้องการขอดำเนินการและผู้อนุมัตินำไปใช้เป็นเกณฑ์เดียวกัน โดยจะสรุปผลศึกษาในเดือน มิ.ย. เสนอกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เห็นชอบจากนั้นเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2563 โดยช่วง 2 ปีแรกจะเสนอเป็นร่างระเบียบสำนักนายกฯ และใน 5 ปี จะบังคับใช้กับโครงการที่มียังไม่อยู่ในข่าย EIA เช่น อาคารสำนักงานราชการ, ตลาดสด ตลาดนัด, ห้างสรรพสินค้า, มหาวิทยาลัย, หอประชุม, โรงเรียน, สนามกีฬา, สถานีขนส่ง โดยมีคณะกรรมการพิจารณาต่างหากแยกจากคณะ กรรมการ EIA

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน อาคารสำนักงานเอกชน อาคารค้าปลีก ค้าส่ง โรงแรม คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล บ้านจัดสรร จะมีเรื่อง TIA หรือผลกระทบด้านจราจร ในขั้นตอนการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ยังไม่มีคู่มือ TIA ที่เป็นมาตรฐานกลาง ดังนั้นผู้ดำเนินการในแต่ละโครงการจะประเมินตามข้อมูลที่มี ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับการจราจรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อภาพรวม เช่น มีเอกชนรายหนึ่งจะขออนุมัติก่อสร้างห้างสรรพสินค้าบริเวณถนนสีลมจะมีขั้นตอนในการขออนุมัติตามปกติจากผังเมือง กทม. แต่ในการออกแบบอาคารในเรื่องพื้นที่จอดรถ การกำหนดทางเข้า-ออก จำนวนเข้า-ออก จุดรับบัตร คืนบัตร ฯลฯ จะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรบนถนนสีลมและโครงข่ายที่เกี่ยวเนื่องเป็นต้น

นอกจากนี้หากเป็นจุดที่มีระบบขนส่งมวลชนครอบคลุม เช่นมีรถไฟฟ้าผ่าน อาจจะมีที่จอดรถน้อยลง เพื่อจำกัดการใช้รถส่วนตัว และต้องลงทุนในส่วนของทางเดินเชื่อมจากอาคารไปยังสถานีรถไฟฟ้า (Sky Way) เพื่อดูแลความสะดวกที่จะเข้าอาคารแทน

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน – 23 เมษายน 2562

Nora has been in the Corporate Communications arena for a number of years. Nora's role is to communicate all newsworthy items that are of a PR nature.

No comment

emailSubscribe Via Email

Privacy guaranteed. We will not share your information.

Follow Me on Twitter

Follow Me on Facebook

Subscribe via RSS Feed

Copyright © 2021 CBRE (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.