รายงานด้านอสังหาริมทรัพย์
การวิจัยอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ในประเทศไทย ข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ นักวิจัยจากซีบีอาร์อี สร้างฐานข้อมูลของเราขึ้นเองโดยรวบรวมข้อมูลการทำธุรกรรมจากฝ่ายตัวแทนของบริษัท ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังมาจากการลงสำรวจภาคสนามโดยนักวิจัยของเรา และการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียง เพื่อทำให้พวกเราสามารถนำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนการประเมินผลที่ครอบคลุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้

ข้อมูลล่าสุดของการตลาด และรายละเอียดจากการวิเคราะห์จากรายงานการวิจัย และข้อมูลการศึกษาจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ลูกค้าของเราสามารถคาดการณ์แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรพย์ในอนาคต และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งมีส่วนในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ และทำให้บริษัทสามารถที่จะรักษาความเป็นผู้นำในการแข่งขันกับคู่แข่ง

รัฐวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
รัฐวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
รองผู้อำนวยการแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ

โทรศัพท์: +66 2 119 2930
แฟกซ์: +66 2 685 3305
CBREThailand
รองผู้อำนวยการแผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ
rathawat.kuvijitrsuwan@cbre.co.th
Sales Staff