จริญญา ยังประภากร

หัวหน้าแผนกการตลาดและสื่อสารองค์กร ประเทศไทย

ภาพของ charinya-youngprapakorn

ประสบการณ์

สำนักงานประจำ

ที่ตั้ง

548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้น 46 และ 45 ยูนิต 01-02
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ดูเส้นทาง
คุณจริญญา ยังประภากร ร่วมงานกับซีบีอาร์อี ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2547 มีประสบการณ์มากมายในด้านการตลาดและมีบทบาทสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าและองค์กร โดยเป็นผู้ผลักดันแนวความคิดการสร้างกลยุทธทางด้านการตลาดและการสื่อสาร  คุณจริญญาสั่งสมประสบการณ์ในฐานะอดีตผู้อำนวยการทีมการตลาดโครงการที่พักอาศัย ทำให้มีโอกาสได้เห็นถึงวัฏจักรของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย  และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด   ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธทางการตลาดสำหรับโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
คุณจริญญามีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาแบรนด์ การบริหารการตลาดให้กับโครงการ การทำประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดเชิงประสบการณ์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์   นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ โดยร่วมแบ่งปันข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม    ภายใต้การบริหารงานของคุณจริญญา ทำให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผลักดันให้เกิดการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงรักษาภาพลักษณ์อันดีของบริษัท  ในฐานะหัวหน้าแผนกการตลาดและสื่อสารองค์กร คุณจริญญามีบทบาทสำคัญในการสร้างการเติบโตและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร