กรณีศึกษา

การปรับปรุงแก้ไขเพื่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารอาคาร

pm-environmental-improvement-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: โอเชี่ยน บรีซ เอสเตท
สถานที่: ลายัน ภูเก็ต ประเทศไทย  
สาระสำคัญ: ดำเนินการแก้ไขการรั่วซึมของสระว่ายน้ำ โดยประหยัดค่าซ่อมได้มากกว่า 50% และลดค่าน้ำ ค่าสารเคมีเพื่อดูแลสระได้ 35-40%

ภาพรวม

ก่อนที่ฝ่ายบริหารอาคารซีบีอาร์อีภูเก็ตจะพบการรั่วซึมของสระว่ายน้ำ เราพบว่ามีการสูญเสียน้ำประมาณ 3-5 ลบ.ม. ต่อวัน ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งขณะนั้นเห็นว่าเหมาะสมต่อขนาดของสระว่ายน้ำ ซึ่งค่าสารเคมีที่ใช้กับการดูแลสระอยู่ที่ประมาณ 5,000 – 6,000 บาทต่อเดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทางซีบีอาร์อีพบว่าปริมาณการสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้นถึง 10-12 ลบ.ม. ซึ่งทำให้ค่าสารเคมีเพื่อดูแลสระเพิ่มถึง 8,000-10,000 บาทต่อเดือน และค่าน้ำจากบริการรถน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 12,000 บาทต่อเดือน ในช่วงที่น้ำในบ่อบาดาลแห้ง ซึ่งน้ำจากบริการรถน้ำเองนั้นคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรทำให้ต้องใช้สารเคมีมากกว่าปกติ

ความท้าทาย

  • ด้วยโครงการสร้างมานานแล้ว จึงไม่มีแบบแปลนที่สามารถใช้ในการค้นหาไลน์ท่อใต้ดินเพื่อหาจุดรั่วได้
  • ทางซีบีอาร์อีติดต่อผู้รับเหมาหลายบริษัท แต่ต้องพบว่าราคาที่ได้รับเสนอมาสูงถึง 350,000 บาทหรือมากกว่า
  • การซ่อมแซมสระว่ายน้ำต้องมีการแก้ไขในระยะเวลาที่น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าของโครงการทุกท่าน

กลยุทธ์

  • ทางซีบีอาร์อีภูเก็ตได้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้รับเหมาที่เราไว้ใจให้ทำงานในอดีต โดยทางโครงการจ่ายค่าแรงในการขุดดินเพื่อหาจุดรั่วและปรับปรุงซ่อมแซมให้กับผู้รับเหมา และเป็นผู้จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ผู้รับเหมาเพื่อลดค่าใช้จ่าย
  • ทีมซีบีอาร์อีนั้นเข้าไปควบคุมตรวจตราการทำงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะให้คำปรึกษากับผู้รับเหมาทุกขั้นตอนการทำงาน

ผลลัพธ์

  • รอยรั่วได้รับการแก้ไขทั้งหมด
  • ค่าใช้จ่ายสารเคมีสำหรับสระว่ายน้ำอยู่ในงบประมาณ ประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน
  • คุณภาพของน้ำในสระง่ายต่อการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน
  • งบที่ใช้ในการซ่อมแซมจุดรั่วลดลงเป็น 150,000 บาท จาก 350,000 บาทหรือมากกว่า

โครงการล่าสุด