กรณีศึกษา

การประเมินราคาที่ดินสถานทูตแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

บริการประเมินราคาทรัพย์สิน

vas-appraisal-embassy-compound2-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า:สถานทูตแห่งหนึ่ง
สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
สาระสำคัญ: การประเมินมูลค่าที่ดินสถานทูตเพื่อประกอบการวางกลยุทธ์การขายและย้ายสำนักงาน

งานที่ได้รับมอบหมาย

การประเมินมูลค่าที่ดินสถานทูตเพื่อประกอบการวางกลยุทธ์การขายและย้ายสำนักงาน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจัดทำภายใต้สถานการณ์สมมติหลายสถานการณ์ที่ลูกค้ากำหนด

ภาพรวม

สถานทูตพิจารณาการขายที่ทั้งหมดหรือบางส่วน และย้ายสำนักงานภายใต้สถานการณ์สมมติหลายสถานการณ์ แต่ละสถานการณ์สมมติมีขนาดที่ดิน ทางเข้าออกและเงื่อนไขการขายต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนเป้าหมาย แผนกประเมินของซีบีอาร์อีได้รับมอบหมายให้แสดงความเห็นด้านมูลค่าที่ดินในแต่ละสถานการณ์สมมติที่ได้กำหนด

กลยุทธ์

  • ที่ดินสถานทูตเป็นหนึ่งในที่ดินขนาดใหญ่ที่สุดในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา เพื่อให้ความเห็นเรื่องมูลค่าที่ดินได้อย่างถูกต้องที่สุด แผนกประเมินของซีบีอาร์อ พิจารณาทั้งข้อมูลซื้อขายที่ดินล่าสุด และการวิเคราะห์มูลค่าคงเหลือสำหรับแต่ละสถานการณ์สมมติ
  • สมมติฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณามูลค่าอ้างอิงจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางกายภาพและข้อมูลจากทีมต่าง ๆ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เชี่ยวชาญแต่ละแผนกภายในบริษัท ทั้งจากแผนกที่พักอาศัยเพื่อการขายและให้เช่า แผนกพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก ทำให้การประเมินมูลค่ามีข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผลโดยอิงจากข้อมูลจริง
  • แผนกประเมินของซีบีอาร์อีทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนสถานทูตทั้งในและหน่วยงานในประเทศต้นสังกัดของผู้ว่าจ้างรวมทั้งสำนักงานของซีบีอาร์อีในต่างประเทศ การตอบคำถาม การมีข้อมูลตลาดสนับสนุน และการประกันคุณภาพงานตามมาตรฐานสากลตอบสนองได้ตามความคาดหวังของลูกค้า

ผลลัพธ์

  • แผนกประเมินของซีบีอาร์อีได้รับมอบหมายในปี พ.ศ. 2559 ให้ทำการศึกษาเบื้องต้นสำหรับสถานการณ์สมมติการขาย ภายใต้ 7 ทางเลือก
  • ในปี พ.ศ. 2560 ซีบีอาร์อีได้รับมอบหมายอีกครั้งให้ประเมินมูลค่าที่ดินหลังกำหนดทางเลือกการขายแล้ว
  • ความคิดเห็นและคำแนะนำของเราทำให้ลูกค้าเข้าใจมูลค่าที่ดินและตัดสินใจเลือกทางเลือกการขายที่ดีที่สุดได้ การตกลงซื้อขายของสถานทูตนี้สร้างสถิติการซื้อขายที่ดินมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น
  • นอกจากนี้ ซีบีอาร์อีรับเลือกให้จัดการข้อตกลงการย้ายสำนักงานใหม่และที่พักพนักงานของสถานทูตด้วย

กรณีศึกษาอื่น ๆ