กรณีศึกษา

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ("TLGF")

บริการประเมินราคาทรัพย์สิน

vas-tesco-lotus-retail-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ("TLGF")
สถานที่: ประเทศไทย
สาระสำคัญ: การประเมินมูลค่าตลาดของทรัพย์สินในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนให้นักลงทุนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ)

งานที่ได้รับมอบหมาย

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทประเภทธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเข้าลงทุนในเทสโก้ โลตัส จำนวน 23 สาขา ใน 18 จังหวัด แผนกประเมินของซีบีอาร์อีได้บริการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับไอพีโอและการระดมทุนเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินฉบับเต็มเพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ประจำปี

ภาพรวม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท ได้เข้าจดทะเบียนและซื้อขาย ในฐานะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ที่เข้าลงทุนสูงที่สุด ณ ช่วงเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนให้นักลงทุนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้การจัดการโดย บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (KTAM) กองทุนฯ ลงทุนในศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาที่มีศักยภาพสูงในหลายจังหวัดซีบีอาร์อีได้รับมอบหมายให้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนให้นักลงทุนทั่วไปครั้งแรกและการระดมทุนเพิ่มเติม และเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีประจำปีของพอร์ตโพลิโอของกองทุนทั้งหมด

กลยุทธ์

  • สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อไอพีโอและการระดมทุนเพิ่มเติม แผนกประเมินของซีบีอาร์อีทำงานร่วมกับผู้จัดการกองทุน วาณิชธนกิจ และที่ปรึกษาการเงินชั้นนำของประเทศและสามารถจัดทำการประเมินตามกำหนดระยะเวลาของลูกค้า
  • ซีบีอาร์อีทำงานร่วมกับผู้จัดการกองทุนรวมฯ ในการตอบข้อสงสัยโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ และหลักการและเหตุผลของการประเมินมูลค่า
  • เนื่องจากกองทุนรวมฯ มีนโยบายเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ปรับปรุงกิจการ และเปลี่ยนผู้เช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซีบีอาร์อีมีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่านั้นเป็นข้อมูลล่าสุดจากการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน และการสำรวจภาคสนามในแต่ละพื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่

ผลลัพธ์

  • เริ่มแรกได้รับมอบหมายในปี พ.ศ. 2554 ให้ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ 17 แห่ง สำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนรวมฯ และไอพีโอ จากนั้นได้รับมอบหมายอีกครั้งสำหรับการระดมทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ 2
  • ซีบีอาร์อีได้รับมอบหมายในปี พ.ศ. 2556-2557 และ พ.ศ. 2560-2561 เพื่อประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์การบันทึกบัญชีของกองทุนรวมฯ
  • ซีบีอาร์อีได้รับเลือกโดยบมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย สำหรับการประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอโรงแรมอีกรายในปี พ.ศ. 2559

กรณีศึกษาอื่น ๆ