กรณีศึกษา

การประเมินมูลค่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนของบลจ.ไทยพาณิชย์

บริการประเมินราคาทรัพย์สิน

vas-scbam-property-funds-972x1296

รายละเอียดโครงการ

ลูกค้า: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”)
สถานที่: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สาระสำคัญ: ซีบีอาร์อี ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ประเมินมูลค่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนประเภทสำนักงาน

งานที่ได้รับมอบหมาย

การประเมินมูลค่าเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุน

ภาพรวม

ในฐานะธุรกิจจัดการสินทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCBAM เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย มีกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนภายใต้การจัดการทั้งหมด 7 กองทุน ทั้งอสังหาริมทรัพย์ประเภทพื้นที่ค้าปลีก สำนักงาน โรงแรม อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซีบีอาร์อี ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ประเมินมูลค่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนประเภทสำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้ทั้งสองกองทุน

กลยุทธ์

  • ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการประเมินมูลค่าที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานการประเมินมูลค่าระดับสากลสำหรับการประเมินมูลค่าเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
  • ทำงานร่วมกับผู้จัดการกองทุนเพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงานของทรัพย์สินภายใต้สถานการณ์พิเศษ (ผู้เช่าหลักจะทำการย้ายออก) อย่างดีที่สุด แผนกประเมินของซีบีอาร์อีใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลภายในบริษัทเพื่อการตั้งข้อสมมติฐาน
  • ซีบีอาร์อีตอบคำถามผู้ใช้ประโยชน์รายงานซึ่งเกี่ยวข้องกับกองทุน ได้แก่ ทรัสตีและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของผลการดำเนินงานและมูลค่าตลาดของทรัพย์สินตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซีบีอาร์อีให้ความคิดเห็นจากข้อมูลภายในบริษัทและรายการปล่อยเช่าพื้นที่สำนักงานที่เกิดขึ้นจริงซึ่งผลงานของบริษัทครั้งนี้เกินความคาดหวังของลูกค้า

ผลลัพธ์

  • ซีบีอาร์อี ได้รับมอบหมายในไตรมาส 1/2562 ให้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับกองทุนอสังหาริมทรัพย์แสนสิริไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)
  • หลังจากนั้น ในไตรมาส 2/2562 ซีบีอาร์อีได้รับการมอบหมายให้ประเมินมูลค่ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)

กรณีศึกษาอื่น ๆ